Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe to prywatne informacje dotyczące Użytkownika Strony, do których zalicza się m. in. imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 20.101.926 z późniejszymi zmianami) dane osobowe gromadzone są przez Administratora i przetwarzane tylko wówczas gdy Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie podczas rejestracji za pomocą formularzy znajdujących się na niniejszej Stronie.

Dane te są wykorzystywane jedynie w celu:

  • wysłania żądanych przez Użytkownika informacji, takich jak rejestracja do newslettera, zapytanie do działu lub konkretnego pracownika, prośba o umówienie wizyty serwisowej lub jazdy testowej itp.,
  • kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika Strony adres e-mail – w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie będą przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek ich udzielenia będzie pochodził od organów ścigania i zostanie oparty na odpowiednich przepisach obowiązującego prawa.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego ich używania (zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora tj.

REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Wschowska 8
01-239 Warszawa

z dopiskiem DANE OSOBOWE, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@revisage.pl – dopisek jw.).

Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane za pośrednictwem Strony są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.).